Załóż firmę szybko i sprawnie

Michał Boryczka

aplikant radcowski

Kancelaria Gessel

- Założenie własnej działalności gospodarczej, jak każda czynność, jeżeli zostanie wcześniej w odpowiedni sposób przygotowana, przemyślana oraz zaplanowana, może zostać przeprowadzona sprawnie i bezboleśnie - mówi Michał Boryczka, aplikant radcowski w Kancelarii GESSEL.

Od czego zacząć przygotowania, by założenie własnej firmy przebiegło bez większych trudności?

W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, w jakiej formie prawnej będziemy prowadzić działalność gospodarczą. Przepisy prawa przewidują szereg możliwości w tym zakresie - przykładowo można wskazać na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej lub w formie spółki cywilnej czy też w formie spółki prawa handlowego (tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością czy też akcyjnej).

Którą z nich warto wybrać?

Każda z tych form prawnych posiada wady i zalety. W razie prowadzenia działalności w formie indywidualnej należy liczyć się z okolicznością ponoszenia odpowiedzialności całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania, z drugiej strony jest to stosunkowo najtańsza i odformalizowana forma prowadzenia działalności. Wspólnik spółki jawnej albo komplementariusz spółki komandytowej czy też spółki komandytowo-akcyjnej również ponosi pełną odpowiedzialność tj. całym swoim majątkiem, jednakże z tą różnicą, iż jego odpowiedzialność ma charakter subsydiarny. Oznacza to, iż może on ponieść odpowiedzialność za zobowiązania spółki, dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Natomiast komandytariusz odpowiada w zakresie tzw. sumy komandytowej tj. określonej w umowie spółki komandytowej kwoty precyzującej zakres odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli spółki, przy czym jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wniesionego  do spółki wkładu. Wspólnicy spółek kapitałowych oraz akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

W przypadku działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego konieczne będzie ustalenie treści postanowień umowy bądź, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej, statutu spółki. Wskazać należy, iż umowa lub statut spółki reguluje między innymi takie kwestie jak: siedziba spółki, przedmiot jej działalności, kapitał spółki oraz wnoszone przez wspólników wkłady, zasady reprezentacji, prowadzenia spraw spółki oraz funkcjonowanie jej organów.

Z jakimi formalnościami wiąże się założenie firmy?

Niezależnie od dokonanego wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, działalność tę trzeba zarejestrować dla celów podatkowych, czyli uzyskać decyzję w sprawie nadania numeru NIP oraz zgłoszenie dla celów podatku VAT. Przed złożeniem wniosków w celu rejestracji działalności gospodarczej w urzędach skarbowych konieczne jest podjęcie decyzji w zakresie formy opodatkowania, daty rozpoczęcia prowadzenia działalności dla celów podatkowych, adresu siedziby, rachunku bankowego oraz, ewentualnie, powierzenia prowadzenia księgowości / rachunkowości profesjonalnemu podmiotowi. Na uwadze należy mieć również, iż elementem założenia własnej działalności jest uzyskanie numeru REGON w urzędzie statystycznym, zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w większości przypadków również zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy.

Czy to już koniec formalności?

W razie założenia działalności, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, pozwolenia czy też innej decyzji administracyjnej albo spełnienia określonych prawem warunków, należy mieć na uwadze, iż działalność będziemy mogli rozpocząć dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej albo spełnieniu warunków określonych prawem. W ramach przygotowywania do rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności konieczne jest zweryfikowanie czy wymagana jest decyzja administracyjna bądź spełnienie określonych prawem warunków oraz jakie działania będziemy musieli podjąć celem uzyskania pozytywnej decyzji bądź wypełnienia ww. warunków.

We wszystkich tych czynnościach bardzo przydatne może okazać się skorzystanie z pomocy profesjonalisty, prawnika. Nie tylko pomoże on w wybraniu optymalnej formy dla prowadzenia działalności gospodarczej, ale również poprowadzi rejestrację działalności w urzędzie gminy albo krajowym rejestrze sądowym oraz pomoże dopełnić formalności w innych urzędach.

Rozmawiał Paweł Kubisiak

www.gessel.pl

 

Komentarze (2)


2009-08-03 15:33:27

ola
2009-08-03 15:34:38

test, test

Dodaj komentarz

Oblicz kod z obrazka